Επωνυμία:

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Έδρα / Κεντρικά Γραφεία:

Καρνεάδου 25-29 (2ος όροφος), Κτήριο Λαιμού, 106 75 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνα:

(210) 374 2800

Telefax:

(210) 324 2790

E- mail:

info@alphaasset.gr

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:

920101000

Αρ. Αδείας Ε.Κ.:

21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Ημερομηνία Ιδρύσεως:

5 Οκτωβρίου 1989

Ίδια Κεφάλαια με 31.12.2021:

Ευρώ 44.876.754,34

Μετοχικό Κεφάλαιο με 31.12.2021:

Ευρώ 25.840.000

Μέτοχος:

ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Δ. Αντωνόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος: 

Ιωάννης  Γ. Χαβελές

Εκτελεστικό Μέλος: 

Χρήστος Π.Μποσόλης
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος:
Μαργαρίτα Σ. Κατσίμη

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος:

Νικόλαος  Γ. Κουτσός

   

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Μάρκου Β. Γεώργιος

Εσωτερικός Ελεγκτής:

Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Alpha Bank.

Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Εταιρίας: Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών