Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Οδηγίες εφαρμογής

Οδηγίες εφαρμογής
Ηλικία παιδιού
Η ηλικία του παιδιού σας σήμερα. Η εφαρμογή θεωρεί ότι η επένδυση αρχίζει τώρα.
 
Ηλικία ενάρξεως σπουδών
Η ηλικία στην οποία το παιδί σας θα ξεκινήσει τις σπουδές του οπότε αρχίζει και η υποχρέωση πληρωμών για κάλυψη διδάκτρων, ενοικίου, γενικού κόστους ζωής κ.λπ.
 
Συνολικά έτη σπουδών
Πόσα χρόνια προβλέπετε ότι θα διαρκέσουν οι σπουδές του παιδιού σας;
 
Κόστος σπουδών ανά έτος
Το σημερινό ετήσιο κόστος σπουδών που υπολογίζετε και περιλαμβάνει: δίδακτρα, ενοίκιο και γενικό κόστος ζωής. H εφαρμογή λαμβάνει υπ΄ όψιν το ύψος του πληθωρισμού που θα ορίσετε, ώστε να σας δείξει την εξέλιξη του πραγματικού ετήσιου κόστους στην έναρξη και κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις χώρες που εμφανίζονται στο μενού, διατηρώντας το ενδεικτικό κόστος που αναγράφεται.
 
Πληθωρισμός
Το επίπεδο πληθωρισμού που προβλέπετε.
 
Υπάρχουσες αποταμιεύσεις
Το ποσό που έχετε είδη αποταμιεύσει για τις σπουδές.
 
Μηνιαία αποταμίευση
Το ποσό που διαθέτετε για μηνιαία αποταμίευση. Η εφαρμογή συνυπολογίζει το ποσό αυτό και τις πιθανές υπάρχουσες αποταμιεύσεις επενδύοντάς τα βάσει της ετήσιας απoδόσεως που θα ορίσετε. Ο υπολογισμός λειτουργεί με την παραδοχή ότι οι μηνιαίες αποταμιεύσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος των σπουδών του παιδιού σας.
 
Ποσοστό χρηματοδοτήσεως
Το ποσοστό του ετήσιου κόστους σπουδών που θέλετε να χρηματοδοτήσετε. Το ποσοστό αυτό, το προσαρμόζετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Π.χ. αν εργάζεται το παιδί κατά τη διάρκεια των σπουδών, μπορεί το εισόδημά του να καλύψει ένα ποσοστό του συνολικού κόστος. Έτσι, εσείς καλύπτετε το υπόλοιπο (π.χ. 70%). Το ίδιο κάνετε αν ξέρετε ότι θα υπάρξει μία οικονομική υποστήριξη από κάποιο συγγενή η οποία θα καλύψει ένα μέρος των εξόδων.
 
Ετήσια απόδοση αποταμιεύσεων
Η εκτιμώμενη μέση ετήσια απόδοση των μηνιαίων και των υπαρχουσών αποταμιεύσεων.
 
Ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις:
Μέση ετήσια απόδοση Συνάδει με επενδύσεις σε...
2 - 4 % Καταθετικούς λογαριασμούς, αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων κλπ.
4 - 7 % Αμοιβαία κεφάλαια που περιέχουν ομόλογα, μετοχές και προϊόντα διαχειρίσεως διαθεσίμων.
7 - 10 % Αμοιβαία κεφάλαια με μεγάλη μετοχική έκθεση.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ