Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Η Εταιρία > Οδηγία MiFID

Οδηγία MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3606/17.8.2007 και ισχύει
από 1.11.2007.

Η οδηγία MiFID στοχεύει στην προστασία των επενδυτών μέσω της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των συναλλαγών, στην
εναρμόνιση των νόμων και κανονισμών για τις επενδύσεις και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη δημιουργία ενός
ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου
με την κατάργηση των σημαντικών διαφορών που υπήρχαν στα θεσμικό πλαίσιo των
κρατών μελών σχετικά με τη λειτουργία των τοπικών αγορών.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ