Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000224003)


ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000224003) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 245/12.5.2005 Φ.Ε.Κ. 667/Β/18.5.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει κυρίως σε μετοχές εκδοτών που έχουν έδρα εγκατάστασης την Τουρκία και την Ρωσία. Επίσης, ενδέχεται να επενδύσει σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών με σημαντική δραστηριότητα σε χώρες της Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης, περιλαμβανομένης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Επιδιώκει την επίτευξη σημαντικών υπεραξιών μέσω τοποθετήσεων σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω χώρες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να παρουσιάζει υψηλή διακύμανση τιμών και υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω επένδυσης σε μετοχές που αποτιμώνται σε τοπικά νομίσματα των χωρών που προαναφέρθηκαν.
Απευθύνεται σε...
Επενδυτές πολύ υψηλού κινδύνου οι οποίοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επιθυμούν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους με τοποθετήσεις στις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ν.Α. Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  27.5.2005 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  50% XU030 Index, 50% RDX Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 30.03.2018  8,970,837.12 
Καθαρή Τιμή την 30.03.2018  8,8683 
Κωδικός Bloomberg   ASELSEE 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  2,50% 
Προμήθεια διαθέσεως   1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ