Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Χρηματικά Διαθέσιμα 100,0%
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  9/29/2017 
GTB 0 02/02/18  18.9% 
GTB 0 11/10/17  18.1% 
GTB 0 11/03/17  16.5% 
GTB 0 10/06/17  12.2% 
GTB 0 10/13/17  9.0% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 100,0%
Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου
  Σωρευτική Απόδοση
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δείκτη Α/Κ*
Έτους (30/09/16-29/09/17) - 1,83%
3ετίας (29/09/2014-29/09/17) - 5,63%
5ετίας (28/09/2012-29/09/17) - 13,59%
*Υπολογισμός με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου του Α/Κ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης Στοιχείων : 18/10/2017
Επισκόπηση Τριμήνου
Το 3ο τρίμηνο του 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 0,00%. Τα διατραπεζικά επιτόκια (τρίμηνο Euribor) διατηρήθηκαν στο επίπεδο του -0,33%. Στην Ελλάδα τα διατραπεζικά επιτόκια παρέμειναν σταθερά. Κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας έκθεσης της η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες στο Β - από το CCC, με θετική πρόβλεψη. Ο οίκος αξιολόγησης επισήμανε ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη συμμόρφωση στους όρους του ελληνικού προγράμματος, το μειωμένο πολιτικό κίνδυνο και τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ. Η Fitch αναβάθμισε τα τέσσερα προγράμματα καλυμμένων ομολογιακών δανείων των τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο Β από B- μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Το 3ο τρίμηνο του 2017 οι αποδόσεις των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) τρίμηνης διάρκειας παρουσίασαν πτώση στο επίπεδο του 1,91% και της εξάμηνης διάρκειας στο επίπεδο του 2.40%. Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2017 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σημείωσε απόδοση 0,39%.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ