Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στην ελληνική αγορά. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.font>

 ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ