Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε  χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση του σε ελληνικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράςΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ