Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιρειών.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έμφαση σε μετοχές εταιρειών που παρουσιάζουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και δυναμική. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή, χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά την κεφαλαιοποίηση.

 ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ