Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 Φ.Ε.Κ. 1509/Β/3.11.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, τα οποία τοποθετούνται σε μετοχές ευρωπαϊκών αγορών. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιλέχτηκαν εφαρμόζοντας τα αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν όλη τη σειρά Alpha Funds of Funds Cosmos Stars. Βασικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αντιπροσωπευτική έκθεση σε ευρωπαϊκές μετοχές και η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο μετοχών, με την επένδυση σε κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  3* 
Κατηγορία  Μετοχικό Fund of Funds 
Έναρξη  4.11.2005 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  FTSE Eurofirst 300 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΕΤΡΙΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  31.276.530,86 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  12,7692 
Κωδικός Bloomberg   ACOSEEQ 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως   1,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ