Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000212008)


ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000212008) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 17/657/20.4.2006 Φ.Ε.Κ. 634/Β/22.5.06
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Σκοπός του Α/Κ Alpha Global Allocation Μικτό είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου διεθνούς χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας. Επενδύει κατά κύριο λόγο σε διεθνείς μετοχές, χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε Ευρώ, εναλλακτικές επενδύσεις όπως εμπορεύματα (μέσω ΟΣΕΚΑ ή/και παραγώγων), καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  4* 
Κατηγορία  Μικτό 
Έναρξη  05.06.2006 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  30% S&P Global 100 Index, 30% Barclays Euro Aggregate Bond Index, 5% Bloomberg Barclays US Trasury Bond Index, 20% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All>1 Yr Bond Index, 5% ASE General Index, 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΕΤΡΙΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  130.985.528,60 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  15,7577 
Κωδικός Bloomberg   ALGDSFB 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  3 - 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως   1,25% 
Προμήθεια διαθέσεως (από 16.10.2017)  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  1,00% 
  1 - 2 έτη   0,50% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ