Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση ενδεχόμενη έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

 ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ