Διαχείριση κινδύνων

H διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό μας στόχο κατά την επενδυτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν, την προσεγγίζουμε με αυστηρότητα και συνέπεια.

Τι επιδιώκουμε με τη διαχείριση κινδύνων

Η παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων κάθε χαρτοφυλακίου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επενδυτικής διαδικασίας.

Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένο με διπλό ρόλο:

  • Είναι το ανεξάρτητο όργανο που διασφαλίζει ότι η ανάληψη κινδύνου του κάθε ΟΣΕΚΑ είναι συμβατή με την αντίστοιχη σχέση κινδύνου/απόδοσης που προβλέπεται στην επενδυτική στρατηγική του.
  • Παίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς πληροφορεί έγκαιρα και με ακρίβεια τους διαχειριστές για τους πιθανούς επενδυτικούς κινδύνους.  

Το Τμήμα απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με υψηλού επιπέδου κατάρτιση στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει αποτελεσματικά το έργο του. Οι διαδικασίες συνεπικουρούνται από ολοκληρωμένα συστήματα τεχνολογιών αιχμής.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που διαχειριζόμαστε

Κίνδυνος αγοράς

Είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφέρεται στον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών λόγω της διακύμανσης της αγοραίας αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου. 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι διαφορετικός σε κάθε χαρτοφυλάκιο και εξαρτάται από την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε παραμέτρους όπως τιμές/δείκτες μετοχών, επιτόκια, ισοτιμίες συναλλάγματος, εμπορεύματα ή πιστωτικά περιθώρια.

Για να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τους κινδύνους αγοράς, πραγματοποιούμε επιλεγμένες μετρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται συγκεκριμένα όρια. Επιπλέον, προσομοιώνουμε σενάρια ακραίων καταστάσεων και αναλύουμε τα αποτελέσματά τους. 

Κίνδυνος ρευστότητας

Αφορά την πιθανή ζημία που μπορεί να υποστεί ο επενδυτής, όταν δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση στην αγορά προκειμένου να ρευστοποιήσει τα στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία τους.

Για την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας, εφαρμόζουμε ένα σύστημα προσομοίωσης ακραίων σεναρίων. Μέσα από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων, επιδιώκουμε να μετριάσουμε τον κίνδυνο. 

Κίνδυνος βιωσιμότητας

Αφορά γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.

Τα θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance – ESG) αποτελούν σημαντικές μη χρηματοοικονομικές παραμέτρους που λαμβάνουμε υπόψη κατά την αξιολόγηση του επιπέδου βιωσιμότητας των επενδύσεων.

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία μας

Μέγιστη δυνητική ζημία

Η κύρια προσέγγιση που ακολουθούμε για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς βασίζεται στη μέγιστη δυνητική ζημία (Value-at-Risk). Με τη μεθοδολογία αυτή, που είναι εγκεκριμένη και η πλέον διαδεδομένη, είμαστε σε θέση να μετρήσουμε τον συνολικό κίνδυνο για ένα χαρτοφυλάκιο.

Ο υπολογισμός της μέγιστης δυνητικής ζημίας γίνεται σε ημερήσια βάση. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε σε τακτική βάση ιστορικά και υποθετικά σενάρια ακραίων καταστάσεων και μεταβολών των αγορών, ώστε να αναλύουμε ποσοτικά την επίδραση που έχουν στα χαρτοφυλάκια.

Λοιπά εργαλεία

Κάποια άλλα αξιόπιστα εργαλεία που χρησιμοποιούμε συμπληρωματικά για τη μέτρηση του κινδύνου είναι η μεταβλητότητα, ο συντελεστής βήτα, η διάρκεια (duration) και η τυπική απόκλιση από τον δείκτη αναφοράς.