Η υπεύθυνη προσέγγισή μας για το ESG

Λαμβάνουμε υπόψη μας τους κινδύνους βιωσιμότητας και ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στις επενδυτικές αποφάσεις μας. Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε εγκαίρως ουσιαστικούς κινδύνους, προκειμένου να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να μετριασθούν οι επιπτώσεις στις επενδύσεις και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Πού βασίζουμε τις επενδυτικές αποφάσεις μας

Τεκμηριωμένες αποφάσεις και προστιθέμενη αξία

Αναγνωρίζουμε ότι τα θέματα ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) είναι σημαντικές μη χρηματοοικονομικές παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 

Παράλληλα με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μεγέθη, λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες ESG κατά την επενδυτική διαδικασία. Έτσι, αξιολογούμε πιο ολοκληρωμένα το επίπεδο βιωσιμότητας των επενδύσεων, τους επενδυτικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες. 

Η προσέγγισή μας για τις υπεύθυνες επενδύσεις ενσωματώνει παράγοντες ESG, τόσο σε επίπεδο κινδύνου αλλά και ευκαιριών, και οδηγεί σε καλύτερα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και προστιθέμενη αξία για τα χαρτοφυλάκια των πελατών μας.

Οι γνωστοποιήσεις αειφορίας μας

Συμμορφωνόμαστε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).

Δείτε αναλυτικά τις γνωστοποιήσεις αειφορίας μας.

Υπογραφή της πρωτοβουλίας PRI

Έχουμε συνυπογράψει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investments – PRI). Έτσι, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να ενσωματώνουμε παραμέτρους ESG στην ανάλυση επενδύσεων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πρακτικές ενεργού ιδιοκτησίας.

Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Πολιτική μας για το ESG 

Οι διαδικασίες που ακολουθούμε για να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία περιγράφονται στην Πολιτική Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG)  που έχουμε υιοθετήσει.

Η Πολιτική ESG θέτει τις κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζουμε και διασφαλίζει την κατάλληλη ενσωμάτωση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Εστιάζει σε:

 • Περιβαλλοντικά θέματα – Αφορούν την ποιότητα και λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, όπως εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, βιοποικιλότητα, κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, υδάτινοι πόροι, διαχείριση αποβλήτων, κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής και αποδοτικότητα πόρων. 
 • Κοινωνικά θέματα – Αφορούν τα δικαιώματα, την ευημερία και τα συμφέροντα ανθρώπων και κοινοτήτων, όπως διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακά πρότυπα, και υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Θέματα σχετικά με τη διακυβέρνηση – Αφορούν τη διακυβέρνηση εταιρειών και άλλων φορέων προς επένδυση, όπως δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποδοχές, ανεξαρτησία, διαφάνεια, δικαιώματα μετόχων και γνωστοποίηση πληροφοριών.

Πώς υλοποιούμε τη στρατηγική μας για το ESG

Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε

Κατά την κατανομή των κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων:

 • Αναγνωρίζουμε ουσιαστικά θέματα ESG που δημιουργούν αξία.
 • Αξιολογούμε και αναλύουμε παραμέτρους ESG. 

Προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας 

Ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τις βιώσιμες επενδύσεις ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με:

 • Την κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Τη γεωγραφική περιοχή.
 • Το είδος του αξιογράφου. 

Προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας για τις βιώσιμες επενδύσεις κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε χαρτοφυλακίου.

Ενσωμάτωση Παραγόντων ESG στην Επενδυτική Διαδικασία

Ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στην επενδυτική μας διαδικασία εφαρμόζοντας ένα βέλτιστο συνδυασμό στρατηγικών ESG.

Συμπερίληψη Παραγόντων ESG  – Συνυπολογίζουμε παράγοντες ESG στη θεμελιώδη έρευνα, ανάλυση και διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε το προφίλ απόδοσης-κινδύνου των χαρτοφυλακίων μας. Τα ESG χαρακτηριστικά των εκδοτών που βρίσκονται στο επενδυτικό μας φάσμα παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε συστηματική βάση. 

Κριτήρια Αποκλεισμού ή Θετικής Επιλογής  – Εφαρμόζουμε έναν συνδυασμό «Κριτηρίων Αποκλεισμού» (Negative/Exclusionary Screening) και «Θετικής Επιλογής» (Positive/Best-in-Class Screening) έτσι ώστε να φιλτράρουμε τους εκδότες με βάση τα ESG χαρακτηριστικά τους.

Θεματικές Επενδύσεις  – Επιλέγουμε επενδύσεις που προσφέρουν ελκυστικό προφίλ απόδοσης-κινδύνου, ενώ παράλληλα στοχεύουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Αναζητούμε επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι καινοτόμες τεχνολογίες, οι νέες καταναλωτικές τάσεις, ο κλάδος της υγείας και οι δημογραφικές μεταβολές..

Ενσωματώνουμε επιπλέον παράγοντες ESG στα υπό διαχείριση ESG Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία είναι προϊόντα με επενδυτική στρατηγική προσανατολισμένη στο ESG και τα οποία προωθούν αειφόρες επενδύσεις.

Η επενδυτική διαδικασία υποστηρίζεται από την υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών ιδιοκτησίας και από την ένταξή μας στην πρωτοβουλία PRI.

Διαχειριζόμαστε τους κινδύνους βιωσιμότητας

Εφαρμόζουμε αυστηρή και συνεπή διαχείριση κινδύνων για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών μας.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ακολουθεί ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση των κινδύνων βιωσιμότητας για κάθε χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ και επικοινωνεί τα σχετικά αποτελέσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτερα στελέχη και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Σκοπός του πλαισίου είναι η αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας και η ενσωμάτωσή τους στο προφίλ κινδύνου κάθε χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ. 

Επιπλέον, η Μονάδα παρακολουθεί τη συμμόρφωση ως προς τυχόν εσωτερικά όρια που έχουμε θεσπίσει ως μέρος της εφαρμογής της Πολιτικής ESG.

Δείτε αναλυτικά πώς αντιμετωπίζουμε τη διαχείριση κινδύνων.

Εποπτεύουμε τις διαδικασίες μας

Έχουμε δημιουργήσει Επιτροπή Επενδύσεων ESG, η οποία, ως αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής υπεύθυνων επενδύσεων:

 • Διασφαλίζει ότι ενσωματώνουμε κριτήρια ESG στην επενδυτική πολιτική μας.
 • Διασφαλίζει ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις μας ως προς τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων του PRI.
 • Αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνουμε αναφορικά με κοινές πρακτικές και κανονιστικούς στόχους.

Επανεξετάζουμε την Πολιτική ESG σε τακτική βάση και ενημερώνουμε την επενδυτική διαδικασία μας με ουσιώδη ζητήματα ESG. 

Ως μέλη της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI, καταγράφουμε τις δραστηριότητες που αφορούν τις υπεύθυνες επενδύσεις στην ετήσια Έκθεση Διαφάνειας που υποβάλλουμε στο PRI.

ESG Funds

Έχουμε δημιουργήσει τα ακόλουθα προϊόντα με στοχευμένη επενδυτική στρατηγική ESG που προάγουν τη βιωσιμότητα.

Τα παραπάνω προϊόντα εφαρμόζουν συγκεκριμένα ESG κριτήρια για να καθορίσουν ένα κατάλληλο φάσμα υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων με κορυφαίες αξιολογήσεις ESG και να προσανατολίσουν το χαρτοφυλάκιο υπέρ όσων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας.