Υπεύθυνες επενδύσεις

Η προσέγγισή μας για το ESG

Εντοπίζουμε εγκαίρως ουσιαστικούς κινδύνους βιωσιμότητας και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Πώς διασφαλίζουμε τις υπεύθυνες επενδύσεις

Λαμβάνουμε τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και δίνουμε προστιθέμενη αξία στα χαρτοφυλάκια των πελατών μας, με σεβασμό στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες ESG
Ενσωματώνουμε παράγοντες ESG, σε επίπεδο κινδύνου αλλά και ευκαιριών.
Συμμορφωνόμαστε με το νομικό πλαίσιο
Ακολουθούμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας.
Συνυπογράψαμε την πρωτοβουλία PRI
Εντάσσουμε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI) στη στρατηγική μας.

Η Πολιτική μας για το ESG

Η πολιτική ESG που ακολουθούμε εστιάζει σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και θέματα σχετικά με τη διακυβέρνηση.