Οι λύσεις μας

Προσφέρουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεών τους σε αμοιβαία κεφάλαια που έχουν λάβει άριστες αξιολογήσεις. Λαμβάνουμε υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των ιδιωτών και θεσμικών πελατών μας ώστε να υιοθετήσουμε την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική.

Τι σας προσφέρουμε

Λύσεις εστιασμένες στις ανάγκες σας 

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας σας, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας:

 • Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών.
 • Παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς πελάτες.

Εφαρμόζουμε τις αρχές υπεύθυνων επενδύσεων (Principles of Responsible Investment – PRI) στην πράξη, ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ποια είναι η επενδυτική στρατηγική μας

Κατάλληλες επιλογές για βέλτιστες αποδόσεις

Η συγκροτημένη επενδυτική φιλοσοφία μας είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής και των επενδυτικών αποφάσεών μας. Βασίζεται σε 6 πυλώνες που αντικατοπτρίζουν τις γενικές αρχές και πεποιθήσεις μας σχετικά με τις επενδύσεις και τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές. Καθοδηγεί την προσέγγισή μας στη διαχείριση επενδύσεων, και παρέχει το βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Λαμβάνουμε υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των ιδιωτών και θεσμικών πελατών μας – όπως επενδυτικός στόχος, ανοχή στον κίνδυνο, επενδυτικός ορίζοντας, ρυθμιστικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο – ώστε να υιοθετήσουμε την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική.

Η στρατηγική μας βήμα βήμα

Τα βήματα που ακολουθούμε μας επιτρέπουν να εκτιμούμε τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και να κάνουμε τις πλέον κατάλληλες επιλογές με τις βέλτιστες αποδόσεις:

 1. Θεμελιώδης ανάλυση – Χρησιμοποιούμε την τεχνική της θεμελιώδους ανάλυσης για να εντοπίζουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες στην αγορά και να εκτιμούμε κατά πόσο μια εταιρεία ή ένας οργανισμός αποτελεί αξιόλογη επένδυση. 
 2. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου – Μέσα από την τοποθέτηση σε πολλές διαφορετικές επενδύσεις, επιτυγχάνουμε διασπορά του κινδύνου που επιφέρει η μεταβλητότητα των αγορών. Έτσι, εξομαλύνονται οι διακυμάνσεις στις τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων μας.  
 3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας – Αναλύουμε τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα θεμελιώδη μεγέθη κάθε επενδυτικού προϊόντος, προκειμένου να μετριάζουμε τους βραχυπρόθεσμους ad-hoc κινδύνους. 
 4. Διαχείριση κινδύνων – Ελέγχουμε ότι κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο αναλαμβάνει τον κίνδυνο που αντιστοιχεί στη σχέση κινδύνου/απόδοσής του. Εντοπίζουμε εγκαίρως τους πιθανούς κινδύνους και τους λαμβάνουμε υπόψη στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.
 5. Ενεργητική διαχείριση – Μέσα από την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών, διαμορφώνουμε τις εκτιμήσεις μας για την προοπτική των κλάδων. Έτσι, επιλέγουμε τις μεμονωμένες μετοχές με βάση τις προοπτικές ανάπτυξης, την ποιότητα του ισολογισμού, το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και την ελκυστικότητα της αποτίμησης.  Στη διαχείριση των ομολογιακών χαρτοφυλακίων ακολουθούμε κυρίως top-down προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται σε μακροοικονομικούς παράγοντες με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων. Στη συνέχεια επιλέγουμε μεμονωμένους εκδότες ή εκδόσεις με βάση την ανάλυση της σχετικής αξίας. 

  Στην περίπτωση εταιρικών ομολόγων, ενδέχεται να συνδυάσουμε τη διαδικασία με bottom-up προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται απευθείας στην ανακάλυψη της καλύτερης σχετικής αξίας ανάμεσα σε ομάδες εκδοτών ή εκδόσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά.
 6. Υιοθέτηση κριτηρίων ESG – Ενσωματώνουμε παράγοντες ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) στις επενδυτικές αποφάσεις μας ως προς τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

Ποια είναι η επενδυτική διαδικασία μας

Ανάλυση δεδομένων και επιστημονική προσέγγιση

Ακολουθούμε μια πειθαρχημένη, συνεκτική και συλλογική επενδυτική διαδικασία που απαιτεί συστηματική ανάλυση δεδομένων και επιστημονική προσέγγιση. 
Παρακολουθούμε και αξιολογούμε τους κινδύνους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η επενδυτική διαδικασία μας βήμα βήμα

Για να επιτύχουμε τους επενδυτικούς στόχους μας, εργαζόμαστε με συνέπεια, και σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και ελέγχουμε κάθε χαρτοφυλάκιο:

 1. Καθορίζουμε τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς.
 2. Αξιολογούμε το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις τρέχουσες συνθήκες που επηρεάζουν τις αναμενόμενες αποδόσεις των κατηγοριών επένδυσης.
 3. Επιλέγουμε τη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων, τα επενδυτικά όρια και τους κινδύνους.
 4. Δημιουργούμε το χαρτοφυλάκιο. Επιλέγουμε συγκεκριμένα αξιόγραφα και φροντίζουμε να υπάρχει διασπορά.
 5. Παρακολουθούμε και αναδιαρθρώνουμε το χαρτοφυλάκιο.
 6. Πραγματοποιούμε μετρήσεις και ανάλυση προέλευσης, και αξιολογούμε αποδόσεις και κινδύνους.

Με οδηγό την τεχνολογία

Διαθέτουμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές και οργανωτικές δομές για να εκτελούμε άρτια τις σχετικές εργασίες:

 • Εξειδικευμένες εφαρμογές διαχείρισης χαρτοφυλακίων και κινδύνων.
 • Συστήματα για την καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών, τη λογιστική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων, και τη σύνταξη εκθέσεων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες πληροφόρησης των πελατών µας.