Κανονιστικό πλαίσιο και πολιτικές

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητές μας, τις πολιτικές που ακολουθούμε, και τις οδηγίες που εφαρμόζουμε στις συναλλαγές και τις αποφάσεις μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές για τη θωράκισή τους: 

Άλλες πολιτικές μας

Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές που καθορίζουν τις διαδικασίες μας και διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας:

Πιστοποιημένα πρόσωπα για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Όλα τα επενδυτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένα στελέχη, σύμφωνα με την απόφαση 18/809/21.02.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της ίδιας απόφασης, οι εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οφείλουν να δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους πίνακες των προσώπων που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:

Οδηγία MiFID

Ακολουθούμε πιστά το νομοκανονιστικό πλαίσιο και εφαρμόζουμε όλες τις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τη MiFID II.

Η MiFID ΙΙ (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4514/2018 για αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις, που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2018. 

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Στόχοι της οδηγίας MiFID είναι η:

  • Προστασία των επενδυτών μέσω της μέγιστης δυνατής διαφάνειας στις συναλλαγές.
  • Εναρμόνιση των νόμων και κανονισμών για τις επενδύσεις και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
  • Δημιουργία ενός ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου στο θεσμικό πλαίσιο των κρατών-μελών σχετικά με τη λειτουργία των τοπικών αγορών.

Για την ενημέρωσή σας:

  • Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών – Παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση σε υφιστάμενους και δυνητικούς κατά MiFID ΙΙ ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Οδηγός Επενδυτών για τη MiFID – Απευθύνεται σε εσάς που έχετε επενδύσει ή σκοπεύετε να επενδύσετε σε χρηματοπιστωτικά μέσα, και εξηγεί το θεσμικό πλαίσιο για τέτοιες αγορές και πώς επηρεάζει τις συναλλαγές σας με εμάς.
  • Ετήσια δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης και της ποιότητας της εκτέλεσης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
     

Κεφαλαιακή επάρκεια

Για την προστασία των επενδυτών, οφείλουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων μας, σύμφωνα με την απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα στοιχεία μας δημοσιοποιούνται σε ενοποιημένη βάση από τη μητρική εταιρεία Alpha Bank.