Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο www.alphamutual.gr. Σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών από την ΑΕΔΑΚ, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

1.1 Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή ηλεκτρονικών σχολίων μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΕΔΑΚ παραπόνων, ερωτήσεων και αιτημάτων σας.

  •  ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κ.λπ.

1.2 Cookies:
Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική Cookies η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΔΑΚ, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των cookies.

1.3 Δεδομένα συσκευών:
Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

2. Από ποιους μπορεί να συλλέγουμε δεδομένα

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο, ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

3. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Η ΑΕΔΑΚ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:

3.1 Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:

  • Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
  • Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας.
  • Για την ενημέρωσή σας επί των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τα οποία εσείς προηγουμένως έχετε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

3.2 Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου, όπως:

  • Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού μας τόπου.
  • Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα).
  • Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΔΑΚ ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

4. Σε ποιον κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου και εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, στους αρμόδιους υπαλλήλους εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, καθώς και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η ΑΕΔΑΚ εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:

  • εταιρίες διαφημίσεως προϊόντων και υπηρεσιών της ΑΕΔΑΚ.
  • εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων.
  • εταιρίες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services).

Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΔΑΚ εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μάς υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές. Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η ΑΕΔΑΚ ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα που συλλέγει από το διαδικτυακό της τόπο σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισμό, β) εφόσον έχετε ενημερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην ΑΕΔΑΚ και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου, γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών που αφορούν στα Alpha (LUX) Global Funds Αμοιβαία Κεφάλαια, δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της ΑΕΔΑΚ, ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Η ΑΕΔΑΚ ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας (penetration tests & vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.

Ενδεικτικά, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας, πολλαπλών επιπέδων, για την προστασία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου καθώς και του συνόλου της υποδομής της ΑΕΔΑΚ, μηχανισμών για την προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας (DLP), την καταγραφή των προσβάσεων, την προστασία των συστημάτων, την κεντρική διαχείριση προσβάσεων των χρηστών στα συστήματα με βάση τον επιχειρησιακό τους ρόλο, καθώς και την κρυπτογράφηση και ψευδωνυμοποίηση της πληροφορίας, όπου αυτό απαιτείται.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

6.1 Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είστε πελάτης της ΑΕΔΑΚ και για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

6.2 Εφόσον δεν είστε πελάτης της ΑΕΔΑΚ μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον διαδικτυακό μας τόπο για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους.

6.3 Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα συσκευών σας για δύο (2) έτη από τη συλλογή τους.

6.4 Ειδικότερα για τους χρόνους τήρησης των cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

6.5 Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η ΑΕΔΑΚ θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στον νόμο ορίζεται.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

8. Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε:

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ΑΕΔΑΚ θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2106475600

Fax: 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

9. Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

9.1 Η ΑΕΔΑΚ δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η ΑΕΔΑΚ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

9.2 Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ΑΕΔΑΚ αλλά από τρίτα πρόσωπα (π.χ. σελίδες ελληνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.).

Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3 Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα.

10. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 45, 10564 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103266505

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου Alpha Bank
Για την Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ
Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 105, 104 47 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103266971
Email: contact-DPO@alpha.gr