Ρωμύλος Μάρας

Bond & Structured Portfolios, Head

Ο Ρωμύλος Μάρας είναι Bond & Structured Portfolios Headστην Alpha Asset Management AEΔΑΚ.

Διαθέτει 30 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Εργάζεται στην Alpha Asset Management AEΔΑΚ από το 1993. Έως το 2005 διετέλεσε διαχειριστής μετοχικών και ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΒΑ από το University of California, Los Angeles (UCLA) και πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.