Γενικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας

Καθήκοντα θεματοφύλακα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ασκεί η ανώνυμη τραπεζική εταιρία Alpha Bank με έδρα την Αθήνα (Σταδίου 40), και των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν συσταθεί στο Λουξεμβούργο η εταιρία Caceis Investor Services Bank S.A. με έδρα την Esch-sur-Alzette (14, Porte de France)

Προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς / μεταφοράς

Οι προμήθειες διαθέσεως, εξαγοράς και μεταφοράς μεριδίων των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχουν ως εξής:

1. Προμήθεια Διαθέσεως:

Για τα Μετοχικά, Ομολογιακά, Μικτά και αμοιβαία κεφάλαια Χρηματαγοράς, ισχύουν οι προμήθειες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς Alpha (LUX) Global Funds

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς  μεριδίων των Alpha (LUX) Global Funds έχουν ως εξής: