Η στρατηγική μας

Επενδυτική Προσέγγιση

Η επενδυτική διαδικασία είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί συστηματική και επιστημονική προσπάθεια.

Οι βασικοί άξονες της επενδυτικής μεθοδολογίας στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., περιλαμβάνουν την:

  • Κατανόηση των διεθνών οικονομιών και χρηματαγορών.
  • Αξιολόγηση των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων.
  • Επιλογή στρατηγικής κατανομής με βάση την επιθυμητή σχέση κινδύνου – αποδόσεως.
  • Υλοποίηση των αποφάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής στα πλαίσια της Ενεργητικής Διαχειρίσεως των χαρτοφυλακίων.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των χαρτοφυλακίων με τη βοήθεια σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων βελτιστοποιήσεως.
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του κινδύνου σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας. 
  • Υιοθέτηση κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης).